Chemia

Zestaw I


Chemia I
Spis testów
Następny
Odpowiedzi
Wybór pytań
Poczta gimnazjalisty
Index
1. Na lekcjach chemii badano właściwości: żelaza, węgla, cukru, miedzi i magnezu. Który z zestawów badanych substancji zawiera tylko niemetale?
A Węgiel, siarka, tlen.
B Węgiel, magnez, miedź
C Miedź, tlen, cukier.
D Żelazo, miedź, magnez.

2. Związek chemiczny to:
A mieszanina kilku pierwiastków;
B substratów złożona, będąca połączeniem co najmniej dwóch pierwiastków;
C substancja prosta, której nie można rozłożyć na substancje prostsze;
D każda substancja.

3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem?
A Powietrze.
B Dwutlenek węgla.
C Tlen.
D Tlenek magnezu.

4. W czterech cylindrach znajdują się różne gazy: powietrze, tlen, wodór
i dwutlenek węgla. Do każdego z nich wprowadzono palące się łuczywko.
Który z gazów zapalił się?
A Dwutlenek węgla.
B Powietrze
C Tlen
D Wodór.

5. Którą z poniższych przemian zaliczysz do reakcji analizy?
A. Magnez + tlen ŕ tlenek magnezu.
B Tlenek rtęci (II)
ŕ tlen + rtęć.
C Magnez + dwutlenek węgla
ŕ tlenek magnezu + węgiel.
D Wodór + tlen
ŕ woda.

6. Wskaż substraty reakcji:
magnez + woda ŕ tlenek magnezu + wodór.
A Woda i wodór.
B Magnez i tlenek magnezu.
C Magnez i woda.
D Tlenek magnezu i wodór.

7. Powietrze jest:
A pierwiastkiem chemicznym;
B mieszaniną pierwiastków;
C związkiem chemicznym;
D mieszaniną pierwiastków ż związków chemicznych.

8. W skład każdego tlenku metalu wchodzi:
A metal i powietrze;
B metal i tlen;
C metal i woda;
D dwa metale o różnych właściwościach.

9. Wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze jest spowodowany:
A rozwojem przemysłu i motoryzacji;
B zmniejszaniem powierzchni lasów;
C spalaniem paliw;
D wszystkie odpowiedzi są poprawne.

10 Na którym rysunku przedstawiono prawidłowy sposób zbierania wodoru?
Rozmiar: 1532 bajtów

11. W tabeli podano właściwości czterech gazów. Która z odpowiedzi jest charakterystyczna dla tlenu?
Barwa Rozpuszczalność w wodzie Palność Inne właściwości
A Bezbarwny słabanie pali się bierze udział w procesach spalania i oddychania
B Bezbarwny słaba nie pali się nie podtrzymuje palenia
C Bezbarwny dobra nie pali się jest związkiem chemicznym
D Bezbarwny słabapali się jest najlżejszym gazem


12. Które z podanych cech wodoru określają jego właściwości chemiczne
A Jest gazem.
B Nie ma barwy i zapachu.
C Słabo rozpuszcza się w wodzie.
D Spala się jasnym płomieniem, tworząc wodę.

13. Woda jest to:
A mieszanina tlenu i wodoru;
B związek chemiczny tlenu i wodoru;
C tlenek wodoru;
D dwie odpowiedzi są poprawne.

14. Który z podanych przykładów można określić jako reakcję chemiczną?
A Skraplanie pary wodnej
B Spalanie siarki
C Topnienie parafiny
D Zamarzanie wody.

15. Reakcję syntezy tlenku miedzi(II) poprawnie ilustruje słowny zapis:
A tlenek miedzi(II) + wodór ŕ miedź + woda;
B chlorek miedzi(II) + tlen (temp)
ŕtlenek miedzi(II) + chlor;
C tlenek miedzi(II) + węgiel
ŕ miedź + dwutlenek węgla;
D miedź + tlen
ŕ tlenek miedzi(II).

16. Jeśli człowiek wdycha 5 dm3 powietrza, to do jego płuc dostaje się:
A około 2 dm3 tlenu;
B 5 dm
3 tlenu
C około l dm
3 tlenu;
D około 1,5 dm
3 tlenu.

17. W kuchni, przez pomyłkę, zmieszano mak z cukrem. Aby rozdzielić te substancje, należy:
A zmieszać je z wodą i przesączyć;
B zmieszać je z wodą, odsączyć, następnie przesącz odparować;
C rozpuścić je w ciepłej wodzie, oziębić i następnie przesączyć;
D mocno ogrzać przy dużym dostępie powietrza.

18. Który ze składników powietrza powoduje tzw. efekt cieplarniany?
A Wodór.
B Azot.
C Dwutlenek węgla
D Para wodna.

19. Którą z podanych przemian można zaliczyć do reakcji wymiany?
A Spalanie wodoru w powietrzu.
B Spalanie magnezu w parze wodnej.
C Rozkład wody za pomocą prądu elektrycznego.
D Spalanie żelaza w tlenie.

20. Do zlewki z trzema świeczkami, jak to przedstawiono na rysunku, Rozmiar: 744 bajtówwprowadzono powoli dwutlenek węgla. Z doświadczenia tego można wyciągnąć wniosek, że dwutlenek węgla:
A jest gazem cięższym od powietrza;
B nie podtrzymuje palenia;
C jest gazem lżejszym od powietrza;
D charakteryzuje się właściwościami wymienionymi w A i B.

21. Która z informacji, dotyczących reakcji chemicznej, jest prawdziwa?
A Substancje użyte w reakcji chemicznej zawsze zmieniają stan skupienia.
B Aby zapoczątkować reakcję chemiczną, należy zawsze zapalić użyte substraty.
C Powstałe produkty reakcji mają inne właściwości niż użyte substraty.
D Jeden z substratów powinien być gazem.

Rozmiar: 970 bajtów 22. Kolbę stożkową napełniono tlenem. Następnie wprowadzono (na łyżeczce do spalań) zapalone wiórki magnezowe. Zaobserwowano, że:
A wiórki magnezu natychmiast gasną;
B nie zaobserwowano żadnych zmian;
C wiórki magnezu zgasły, a zapalił się tlen;
D magnez palił się gwałtownie i powstał biały proszek.

23. Do cylindra z dwutlenkiem węgla wprowadzono płonący magnez patrz rysunek. Zaszła reakcja chemiczna i otrzymano:
A węgiel;
B tlenek magnezu;
C tlenek magnezu i węgiel;
D tlenek magnezu f wodę.

Rozmiar: 1162 bajtów24. Do probówki wsypano niewielką ilość tlenku miedzi(II), następnie wprowadzno wodór i ostrożnie nagrzano. Takie zaobserwowano zmiany?
A W probówce powstał szary, błyszczący metal i woda.
B Nie zaobserwowano żadnych zmian.
C Wprowadzony do probówki wodór palił się kopcącym płomieniem.
D Zawartość probówki przybrała barwę charakterystyczną dla miedzi, a na ściankach pojawiły się kropelki wody.

25. Na lekcjach chemii przeprowadzono doświadczenia:
1 - ogrzewanie tlenku ołowiu(II) z węglem;
2 - ogrzewanie tlenku miedzi(II) z węglem;
3 - spalanie magnezu w dwutlenku węgla.
W którym doświadczeniu węgiel pełnił funkcję reduktora?
A Tylkow3
B w l, 2 i 3.
C w1 i 2.
D tylko w 2.


26. Do czterech zlewek zawierających po 50 g wody o temperaturze 40° C wrzucono 10 g chlorku sodu, 60 g azotanu (V)sodu, 40 g azotanu(V) potasu i 40 g siarczanu(VI) miedzi(II). Korzystając z wykresu rozpuszczalności, określ, które substancje uległy całkowitemu rozpuszczeniu.
A Wszystkie.
B Tylko chlorek sodu.
C Azotan(V) potasu i azotan(V) sodu.
D Chlorek sodu, azotan(V) sodu i azotan(V) potasu.

27. Z 300 g nasyconego w temperaturze 20° C roztworu soli kamiennej odparowano wodę i otrzymano 79,5 g tej substancji. Rozpuszczalność soli kamiennej w wodzie w temperaturze 20°C wynosi:
A 36 g
B 26,5 g
C 79,5 g.
D 64 g.