Chemia

Zestaw II


Chemia II
Spis testów
Następny
Odpowiedzi

Wybór pytań
Poczta gimnazjalisty
Index
1. Która z informacji, o występowaniu wody w przyrodzie, jest prawdziwa?
A Najmniejsze ilości wody występują w atmosferze.
B Najwięcej wody występuje w hydrosferze.
C Wszystkie żywe organizmy zawierają duże ilości wody.
D Wszystkie informacje są prawdziwe.

2. Do czterech probówek z wodą dodano niewielkie ilości: soli kamiennej, cukru, octu, mąki i dokładnie wymieszano.

Rozmiar: 2528 bajtów

3. Aby "oczyścić" wodę morską z rozpuszczonych w niej soli należy ją:
A przedestylować;
B przesączyć;
C oziębić;
D żaden z tych sposobów nie jest właściwy.

4. Na szkiełkach zegarkowych umieszczono niewielkie ilości wody: z jeziora, z rzeki, mineralnej i destylowanej. Wodę odparowano. Żadnego osadunie zaobserwowano na szkiełku z wodą:
A z jeziora;
B destylowaną
C z rzeki;
D mineralną

5. Rozpuszczono niewielką ilość cukru w wodzie. Po pewnym czasie dodano go jeszcze trochę i zaobserwowano, że cukier znowu się rozpuścił. Jaki roztwór otrzymano?
A Koloidalny.
B Nasycony
C Nienasycony
D Przesycony.

6. Mieszaninę piasku z wodą można rozdzielić w wyniku:
A krystalizacji;
B zlania wody znad piasku;
C oziębienia;
D mieszaniny tej nie można rozdzielić.

7. Wydzielanie się substancji stałej z roztworu nazywamy:
A krystalizacją;
B rozpuszczaniem;
C zamarzaniem;
D topnieniem;

8. Zawiesiny to mieszaniny niejednorodne, ponieważ:
A ich składników nie można rozróżnić wzrokiem;
B składniki są widoczne "gołym okiem";
C składników nie można rozdzielić;
D wszystkie odpowiedzi są właściwe.

9. Do czterech probówek wsypano po łyżeczce cukru, a następnie dodano po 20 cm3 wody do dwóch zimnej, do dwóch ciepłej. Zawartość dwóch probówek wymieszano: W której probówce najdłużej pozostał nierozpuszczony cukier?
Rozmiar: 2496 bajtów
A w 2
B w 1.
C w 3.
D w 4.

10. Do zlewki wlano wody z rzeki i lekko podgrzano palnikiem gazowym. Po pewnym czasie zaobserwowano, że na wewnętrznych ściankach zlewki pojawiły się pęcherzyki gazu. Jak wytłumaczysz to zjawisko?
A Tlen, będący składnikiem powietrza, rozpuścił się w wodzie.
B Pod wpływem ogrzewania woda uległa rozkładowi na dwa pierwiastki wodór i tlen.
C Gazy rozpuszczone w wodzie rzecznej ulatniają się, ponieważ ze wzrostem temperatury maleje ich rozpuszczalność.
D Dwutlenek węgla, powstający podczas spalania gazu ziemnego, rozpuścił się w wodzie.

11. Mechaniczne oczyszczalnie ścieków polega na:
A mieszaniu ich z wodnym roztworem chloru;
B przepuszczaniu ścieków przez warstwy piasku i żwiru, na których zostają zatrzymane zawiesiny;
C przepuszczaniu ich przez warstwę osadu zawierającego mikroorganizmy, dla których zawartość ścieków jest pożywką;
D wprowadzeniu ścieków do odstojników, gdzie wszysktie zanieczyszczenia ulegają rozkładowi.

12. Jakie stężenie procentowe ma roztwór powstały w wyniku rozpuszczenia 25 g cukru w 75 g wody?
A 75%.
B 10
C 25
D 50%.

13. Do kiszenia ogórków przygotowano, roztwór soli kamiennej i stwierdzono, że jest on 8-procentowy. Oznacza to, że:
A 8 g soli przypada na 100 g roztworu;
B 8 g soli przypada na 100 g wody;
C 8 g soli przypada na l kg wody;
D w tej ilości roztworu znajduje się 8 g soli.

14. Z wykresu rozpuszczalności zamieszczonego na stronie 36 odczytaj, która
z substancji ma największą rozpuszczalność w temperaturze 50° C.
A chlorek sodu;
B siarczan(YI) miedzi(II);
C azotan(V) sodu;
D azotan(V) potasu?

15. Korzystając z wykresu rozpuszczalności (s. 36), określ, ile gramów azotanu(V) potasu można rozpuścić w 100 g wody, w temperaturze 30° C
A 50 g.
B 30 g
C 100 g
D 25 g.
16. Woda pitna powinna być:
A pobierana wyłącznie z ujęć wodnych;
B pozbawiona bakterii chorobotwórczych i substancji szkodliwych;
C pozbawiona rozpuszczalnych gazów;
D destylowana.

17. Odparowano 10 g roztworu cukru o stężeniu 40%. Jaka jest masa wy
dzielonego cukru?
A 10 g
B 30 g.
C 4 g
D 3 g.

18. Ile soli i ile wody należy użyć, aby przygotować 150 g 5% roztworu?
A 5 g soli i 145 g wody.
B 7,5 g soli z 142 g wody
C 10 g soli i 140 g wody.
D 5 g soli i 155 g wody.

19. Jakie zjawisko powoduje tworzenie się w zimie szronu?
A Resublimacja
B Parowanie
C Skraplanie
D Zamarzanie.

20. W naczyniu znajdują się kryształy pewnej substancji i jej wodny roztwór. W ciągu minuty taka sama ilość substancji wykrystalizowuje z roztworu i równocześnie ulega rozpuszczeniu. Jakiego typu roztwór znajduje się w naczyniu?
A Nienasycony.
B Stężony
C Nasycony
D Rozcieńczony.

21. Która z wymienionych substancji może być rozpuszczalnikiem?
A Benzyna.
B Woda.
C Alkohol.
D Wszystkie wymienione substancje.

22. Jakie zmiany zajdą w nasyconym roztworze azotanu (V) sodu, gdy oziębimy go od temperatury 40° C do 20° C (patrz wykres rozpuszczalności )?
A Oziębiony roztwór będzie roztworem nienasyconym.
B Zwiększy się stężenie roztworu.
C Nie zaobserwuje się żadnych zmian.
D Zaczną wytrącać się kryształy azotanu(V) sodu.

23. Do 150 g 10% roztworu soli dodano 10 g tej soli. Jakie jest teraz stężenie
procentowe tego roztworu?
A 10%.
B 15,6%.
C 20%
D 16,5%.

24. Zmieszano 10 g 10% roztworu z 20 g 2,5% roztworu. Stężenie procento
we tak otrzymanego roztworu wynosi:
A 5%.
B 12,5%.
C 10%.
D 20%.

25. Jaką objętość gazowego amoniaku o gęstości 0,76 g/dm3 należy rozpuścić w wodzie, aby otrzymać 500 g 10% roztworu?
A 76 dm3.
B 10 dm
3.
C 50 dm
3.
D 65,8 dm
3.

26. Do czterech zlewek, zawierających po 50 g wody o temperaturze 40°C
wrzucono: 40 g chlorku sodu, 40 g azotanu(V) potasu, 60 g azotanu(V) sodu
i 10 g siarczanu(YI) miedzi(II). Korzystając z wykresu rozpuszczalności, określ,
które substancje uległy całkowitemu rozpuszczeniu.
A Wszystkie.
B Tylko siarczan(YI) miedzi(II).
C Azotan(V) potasu, azotan(V) sodu / siarczan(VI) miedzi(II).
D Chlorek sodu i azotan(V) potasu.

27. Rozpuszczalność soli kamiennej w wodzie o temperaturze 40 ° C wynosi
36,6 g. Jakie jest stężenie procentowe nasyconego roztworu soli kamiennej w
tej temperatu
rze?
A 26,8%.
B 36,6%.
C 37,3%.
D 63,4%.

Rozmiar: 3315 bajtów