Chemia

Zestaw III


Chemia III
Spis testów
Odpowiedzi
Wybór pytań
Poczta gimnazjalisty
Index
1. Do zlewek wlano kolejno roztwory: kwasu solnego, wodorotlenku sodu, cukru oraz wodę destylowaną. Następnie do każdej z nich zanurzono elektrody grafitowe połączone z żaróweczką i źródłem prądu. Żarówka nie zaświeciła się, gdy elektrody były zanurzone w roztworach:
Rozmiar: 8343 bajtów
2. Aby rozcieńczyć stężony kwas solny, należy:
A dodawać, małymi porcjami, wodę do kwasu;
B dodawać, na przemian, raz wodę raz kwas;
C wlewać, jednocześnie, kwas i wodę;
D wlewać kwas po bagietce do naczynia, w którym znajduje się woda.

3. W którym punkcie napisano wyłącznie wzory kwasów?
A KOH, NaOH, Ca(OH)2.
B HNO
3, HC1, H2SO4.
C HNO
3, NaOH, H2O.
D CO
2, NH3SO2.

4. Która odpowiedź zawiera wyłącznie wzory wodorotlenków?
A KOH, NaOH, Ca(OH)2
B NaOH, H2O, KOH
C H
2SO4, HNO3, Cl2
D Ca(OH)2, HCl, H2S.

5. Jony wodorowe powstają podczas dysocjacji wodnych roztworów:
A kwasów;
B zasad;
C kwasów i zasad;
D żadna odpowiedź nie jest właściwa.

6. Która odpowiedź zawiera wyłącznie wzory jonów?
A HC1, H+, H2O, CO2.
B H
2SO4, H2CO3, Mg2+, C12
C NaOH, Na
+, OH-, N2.
D H
+, Cl-, SO42-, Na+.

7. Do czterech zlewek wlano niewielkie ilości roztworów: kwasu solnego, wodorotlenku sodu, soli kamiennej i cukru. Po czym dodano po jednej kropli fenoloftaleiny. Który roztwór zabarwił się na kolor malinowy?
A Roztwór kwasu solnego.
B Roztwór wodorotlenku sodu.
C Roztwór soli kamiennej.
D Roztwór cukru.

8. Otworzono butelkę ze stężonym kwasem i zaobserwowano wydzielający
się jasny dym o duszącym zapachu. Jaki kwas znajdował się w tej butelce?
A Siarkowy(VI).
B Azotowy(V).
C Solny
D Fosforowy(V).

9. Jaki jest ładunek jonu reszty kwasowej kwasu fosforowego(V) H3PO4?
A 4+.
B 3-
C 3+
2+.

10. Kwasy to substancje, które w wodnym roztworze dysocjują na:
A jony metalu i jony wodorotlenkowe;
B jony wodorowe i jony wodorotlenkowe;
C jony wodorowe i jony reszty kwasowej;
D jony metalu i jony reszty kwasowej.

11. Z ilu pierwiastków składa się wodorotlenek magnezu Mg(OH)2?
A Z pięciu.
B Z trzech
C Z dwóch
D Z czterech.

12. Jaki ładunek ma kation wapnia w wodorotlenku wapnia Ca(OH)2?
A 3+
B 3-
C 2+
D 2-
13. Który z podanych wodorotlenków znalazł zastosowanie w budownictwie?
A Wodorotlenek wapnia.
B Wodorotlenek potasu
C Wodorotlenek sodu.
D Wodorotlenek glinu.

14. W czasie opadów atmosferycznych mogą powstawać tzw. kwaśne opady. Które z zanieczyszczeń powietrza powodują ich powstawanie?
A Tlenki żelaza.
B Tlenki ołowiu
C Tlenek siarki(IV
D Sadza.

15. W 48 g wody rozpuszczono 2 g wodorotlenku sodu. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?
A 4%.
B 2%
C 50%
D 48%.


16. W wodzie sodowej znajdują się niewielkie ilości kwasu węglowego. Które z poniższych równań ilustruje otrzymywanie tego kwasu?

Rozmiar: 6178 bajtów


17. Do zlewki z wodą wprowadzono niewielki kawałek sodu. Zaobserwowano gwałtowny przebieg reakcji. Które z równań ilustruje jej przebieg?

Rozmiar: 3901 bajtów18. Spośród wymienionych kwasów nietrwały jest:
A kwas solny;
B kwas siarkowy(VI);
C kwas węglowy;
D kwas fosforowy(V).

19. Kwas solny powstaje w wyniku rozpuszczenia w wodzie:
A chloru;
B soli kamiennej
C wodoru;
D chlorowodoru.

20. Poniższe równanie reakcji należy odczytać:

Rozmiar: 1412 bajtów


A cząsteczka kwasu siarkowego(VI) dysocjuje na kation wodorowy i anion
siarczanowy(VI);
B cząsteczka kwasu siarkowego(VI) dysocjuje na dwa kationy wodorowe
f anion siarczanowy(VI);
C cząsteczka kwasu siarkowego(VI) dysocjuje na wodór i tlenek siarki(VI);
D cząsteczka kwasu siarkowego(VI) dysocjuje na wodór i anion siarczanowy(VI).

21. Wodne roztwory wodorotlenków (metali aktywnych) to:
A roztwory koloidalne
B kwasy
C zawiesiny
D zasady.

22. Woda wapienna to:
A wodny roztwór węglanu wapnia;
B wodny roztwór wodorotlenku wapnia i wody sodowej;
C wodny roztwór wodorotlenku wapnia;
D wszystkie odpowiedzi są poprawne.

23. Jaki jest odczyn roztworu, w którym liczba jonów H+ jest równa liczbie
jonów OH-?
A Kwasowy.
B Obojętny
C Zasadowy.
D Wszystkie odpowiedzi są błędne.

24. Która odpowiedź zawiera tylko wzory tlenków tworzących w reakcji z woda kwasy?

Rozmiar: 4315 bajtów25. Zmieszano rozcieńczone roztwory kwasu azotowego(V) i solnego. Jakie jony znajdują się w tym roztworze?

Rozmiar: 3333 bajtów
26. Wskaż prawidłowo napisane równanie reakcji dysocjacji kwasu siarkowego(VI).
A H2SO4ŕ2H++SO32-
B H2SO4ŕ2H++SO42-
C H2CO3ŕ2H++CO32-
A HCLŕH++Cl-

27. Która z podanych substancji jest produktem reakcji:
CaO + H2O ŕ ?
A Wodór. B Tlenek wapnia. C Wodorotlenek wapnia. D Wapń.