Rozmiar: 5815 bajtów

testy
Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Fizyka Matematyka Biologia Chemia Polski
Mały słowniczek fizyczny

Czy znasz... -Pierwsze prawo Kirchofa
-Drugie prawo Kirchofa
-Prawo Archimedesa
-Prawo Coulomba
-Prawo odbicia światła
-Prawo Ohma
-Prawo Pascala
-Prawo powszechnego ciążenia
-Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya
-Drugie prawo elektrolizy Faradaya
-Prawo zachowania energii
-Prawo zachowania energii mechanicznej
-Zasada zachowania ładunku
-Zasada zachowania pędu
-Pierwsza zasada dynamiki Newtona
-Druga zasada dynamiki Newtona
-Trzecia zasada dynamiki Newtona
-Pierwsza zasada termodynamiki
-Druga zasada termodynamiki
-Ważniejsze stałe fizyczne
Pierwsze prawo Kirchofa
Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie nateżeń prądów wypływających z tego węzła.
>>Góra

Drugie prawo Kirchofa
Algebraiczna suma wszystkich sił elektromotorycznych w danym oczku sieci jest równa sumie spadków napięć na wszystkich odbiornikach energii w tym oczku.
>>Góra

Prawo Archimedesa
Na każde ciało zanurzone w płynie działa siła wyporu Fw skierowana pionowo do góry i co do wartości równa ciężarowi płynu (cieczy lub gazu) wypartego przez to ciało.
>>Góra

Prawo Coulomba
Prawo, zgodnie z którym siła wzajemnego oddziaływania dwóch naładowanych elektrycznie ciał, o rozmiarach bardzo małych w porównaniu z odległością między nimi, jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich ładunków elektrycznych Q1, Q2 i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości r między nimi.
>>Góra

Prawo odbicia światła
Kąt odbicia światła jest równy kątowi padania, przy czym promień padający, odbity i prosta prostopadła do powierzchni granicznej poprowadzona w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie.
>>Góra

Prawo Ohma
Podstawowe prawo obwodów elektrycznych stwierdzające, że natężenie prądu stałego I płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia elektrycznego U występującego między końcami przewodnika, a odwrotnie proprcjonalna do jego rezystancji R.
>>Góra

Prawo Pascala
Podstawowe prawo statyki płynów, które mówi, że w każdym miejscu w płynie (cieczy lub gazie) różnica ciśnienia całkowitego oraz ciśnienia hydrostatycznego (wywieranego przez własny ciężar płynu) jest taka sama.
>>Góra

Prawo powszechnego ciążenia
Ciała materialne o masie m1 i m2 działają wzajemnie na siebie siłą grawitacyjną F (nazywaną też siłą powszehnego ciązenia).
>>Góra

Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya
Masa m substancji wydzielonej na elektrodzie jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu I płynącego przez elektrolit i do czasu t przepływu prądu, tj. do ładunku elektrycznego Q, który przepłynął przez elektrolit.
>>Góra

Drugie prawo elektrolizy Faradaya
Równoważniki elektrochemiczne k pierwiastków są proporcjonalne do ich równoważników chemicznych.
>>Góra

Prawo zachowania energii
Zasada, zgodnie z którą w układzie izolowanym suma energii (energia całkowita) jest wielkością stałą.
>>Góra

Prawo zachowania energii mechanicznej
Zasada, która mówi, że podczas ruchu ciała bez sił oporu (tarcia, lepkości itp.) jego całkowita energia mechaniczna (czyli suma energii kinetycznej i potencjalnej) się nie zmienia.
>>Góra

Zasada zachowania ładunku
W układzie ciał izolowanych elektrycznie od otoczenia ładunek elektryczny może być przenoszony między ciałami układu, ale jego łączna wartość pozostaje stała.
>>Góra

Zasada zachowania pędu
Całkowity pęd układu izolowanego zachowuje stałą wartość. Oznacza to, że zmiana pędu układu może nastąpić tylko pod wpływem działania sił zewnętrznych.
>>Góra

Pierwsza zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły dziłające się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
>>Góra

Druga zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało działa siła, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do tej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.
>>Góra

Trzecia zasada dynamiki Newtona
Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F, to ciało B działa na ciało A siłą o tej samerj wartości, takim samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie -F.
>>Góra

Pierwsza zasada termodynamiki
Jest prawem zachowania energii dla układów termodynamicznych i można ją sformułować następująco: zmiana energii wewnętrznej układu równa się sumie dostarczonego do układu ciepła i pracy.
>>Góra

Druga zasada termodynamiki
Układ nie może przekazywać ciepła innemu układowi o niższej temperaturze bez wprowadzenia zmian w otoczeniu.
>>Góra


Ważne stałe fizyczne
Nazwa stałej Symbol Wartość stałej
Prędkość światła w próżni c 299792 km*s-1
Stała grawitacyjna G 6.670*10-11N*m2*kg-2
Liczba Avogadra N 6.023*1023mol-1
Ładunek elektronu e 1.602*10-19C
Stała Plancka h 6.62559*10-34J*s
Przenikalność elektryczna próżni 8.86*10-12F*m-1
Przenikalność magnetyczna próżni 1.256*10-6V*s*A-1*m-1
Stała Rydberga R 10973731.534 m-1
Promień Bohra a0 0.529177249*10-10m
Komptonowska długość fali 2.42631058*10-12m
Ładunek właściwy elektronu -1.75881962*10-11C*kg-1
Magneton Bohra 9.2740154*10-24J*T-1
Magneton jądrowy 5.0507866*10-27J*T-1
Masa elektronu me 9.1093897*10-31kg
Masa mionu 1.8835327*10-28kg
Masa protonu mp 1.6726213*10-27kg
Masa neutronu mn 1.6749286*10-27kg
Masa protonu mp 1.6726213*10-27kg
Stała Faradaya F 96485.309 C*mol-1
Stała gazowa uniwersalna R 8.314510 J*mol-1*K-1
Stała Boltzmanna k 1.380658*10-23J*K-1
Stała Stefana-Boltzmanna 5.67051*10-8 W*m-2*K-4
Standardowe przyspieszenie spadku swobodnego g 9.80665 m*s-2
Standardowa atmosfera atm 101325 Pa
Jednostka masy atomowej u 1.6605402*10-27 kg
931.49432 MeV
Pierwsza prędkość kosmiczna vI 7.91 km*s-1
Druga prędkość kosmiczna vII 11.19 km*s-1
Trzecia prędkość kosmiczna vIII 16.7 km*s-1
Normalna objętość molowa gazu doskonałego V0 22.41 dm3*mol-1

>>Góra
Wkrótce słowniki z biologii i chemii
Przyślij swoją propozycję "słownika"