Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Matematyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Geografia test II

<<< Index | Odpowiedzi >>>


1. Profil geologiczny.

Rozmiar: 12249 bajtów

a) Jak nazywa się przedstawiona na rysunku forma geologiczna?
b) Jaki czynnik geologiczny spowodowa3 powstanie tej formy?

2. Urodzenia, zgony i migracje zagraniczne ludności Polski w 1998 roku.
Uzupełnij ostatnią kolumnę w tabeli.


Rozmiar: 3132 bajtów

3. Dokonaj analizy rysunku. Dlaczego zimą powstają rozległe niże nad oceanami, a wyże nad lądami?

Rozmiar: 12283 bajtów

4. Ceny produktów rolnych zależności od wielkości ich podaży na rynku. Korzystając z danych w tabeli, podaj, w którym roku mogły być najniższe ceny jabłek, a w którym najniższe ceny truskawek.

Zbiory owoców w Polsce (w tys. ton)
Rozmiar: 10583 bajtów

5. Którą porę roku w Polsce przedstawia rysunek?

Rozmiar: 1629 bajtów

6. Zakreśl błędy na rysunku.

Rozmiar: 6338 bajtów

7. Na podstawie charakterystyk rozpoznaj kraje Unii Europejskiej.
a) Kraj tulipanów, wysoko rozwiniętej hodowli, wydobycia gazu ziemnego i nowoczesnego przemysłu.Znaczna jego część leży w depresji.

b) Położony na zachodnich krańcach Europy kraj wielkich ?eglarzy i odkrywców, s3ynie m.in. z uprawy dębu korkowego.

c) Zajmuje większ1 część Zielonej Wyspy. Niegdyś ubogi kraj hodowlany, dziś słynie z turystyki (kultura celtycka) i elektrotechniki.

d) Najludniejszy i najsilniejszy gospodarczo kraj UE, jego stolica leży tylko kilkadziesiąt kilometrów od granic Polski.

e) Największy pod względem powierzchni kraj UE, znany z wykwintnych win, mody i kosmetyków.

f) Najbardziej lesisty kraj Europy. Graniczy z Rosj1. Na północy tego kraju znajduje się ojczyzna św. Mikołaja.

g) Najmniejszy kraj UE, ale stanowi Wielkie Księstwo. Niegdyś dostarczał przede wszystkim rud żelaza, dziś ma rozwinięty sektor bankowy i przemys3 farmaceutyczny.

h) Kraj niedawno (1995 r.) przyjęty do UE, znaczna jego część leży w Alpach, stolica - "nad pięknym, modrym Dunajem".

i) Kraj starożytnej kultury; dziś jedyny w UE kraj, w którym większość mieszkańców wyznaje prawosławie. W gospodarce olbrzymią rolę odgrywa turystyka i us3ugi żeglugowe.

8. Przyjrzyj się uważnie wykresowi dla Hajdarabadu:

Rozmiar: 6206 bajtów

a) W których dwóch miesiącach są najwyższe opady?
b) W których miesiącach opady są niższe niż 10 mm?
c) W którym miesiącu temperatura jest najwyższa?
d) Czy wysokie opady wpływają na przebieg temperatury? Jeśli tak, to w jaki sposób?
e) Czy średnie temperatury miesięczne spadaj1 poniżej 10°C?

9. Powierzchnia Indonezji wynosi 1,9 mln km2, a Filipin 300 tys. km2. W 1998 r. Indonezję zamieszkiwało 201 mln ludzi, a Filipiny - 75 mln. Które z tych państw ma mniejszą gęstość zaludnienia i ile ona wynosi?

10. W Polsce mówi się po polsku, w Szwecji po szwedzku, ale nie zawsze nazwa kraju jest identyczna z nazwą języka.
W Brazylii mówi się po..,
w Meksyku, Peru i Kolumbii po...,
w Egipcie, Algierii, Libii i Syrii po...,
Australii i Nowej Zelandii po...,
w Austrii po...,
w Kanadzie urzędowymi językami są... i...,
w Szwajcarii są to:....

11. W komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadanym przez radio w czasie ferii zimowych podano: od jutra zacznie napływać nad Polskę masa powietrza polarno-kontynentalnego, znajdziemy się na skraju wyżu znad Europy Wschodniej. Jakiej pogody należy się spodziewać po takim komunikacie?

12. Na podstawie danych z tabeli oceń zmiany, jakie nastąpiły w Polsce w zakresie przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.

Emisja do atmosfery przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w Polsce (w tys. ton)
Rozmiar: 4008 bajtów