Elementarz gimnazjalisty


Test humanistyczny

Test przygotowany przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Humanistyczne
Następny
Spis testów
Wybór pytań
Index

Taki test będą pisać gimnazjaliści. Pytania opracowali eksperci z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Czas pracy: 120 minut

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 50


Instrukcja
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron.

2. Czytaj bardzo uważnie wszystkie teksty, w których znajdziesz potrzebne Ci informacje. W razie potrzeby powracaj do odpowiednich fragmentów.

3. Przy każdym zadaniu została podana liczba punktów możliwych do uzyskania.

4. W każdym zadaniu zamkniętym wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zaznacz ją, zakreślając kółko


W kręgu zwyczajów i tradycji


Każdy naród wytwarza określone zwyczaje, obyczaje, obrzędy i święta. Są to symbole kultury danej społeczności, która pielęgnuje je i rozwija, opierając się na tradycjach. Pełnią one zatem funkcję integrującą, pokazują cel życia i sens codzienności [...].

Wyrazy zwyczaj i obyczaj we współczesnej polszczyźnie ogólnej są właściwie synonimami, bliskoznacznikami [...]. Rysuje się wprawdzie pewne zróżnicowanie znaczeń obu tych wyrazów, nie jest ono jednak jeszcze zbyt wyraźne. Rzeczownik obyczaj jest częściej używany wtedy, gdy mowa o tradycyjnych zachowaniach społecznych, zbiorowych, często połączonych
z obrzędami (np. obyczaj palenia zwłok, obyczaje świeckie itp.). Zwyczaj jest natomiast częściej synonimem przyzwyczajenia, nawyku, a więc cechy indywidualnej (np. Miał zwyczaj starannego układania ubrania przed snem) [...].

Już u najstarszych społeczności ludzkich natrafiamy na ślady obrzędowości. Przez obrzędy podkreślano momenty szczególnie ważne również w życiu prywatnym. Posługiwano się specjalnymi gestami, słowami czy rekwizytami, które normalnym, codziennym czynnościom nadawały sens symboliczny.

Na podstawie: A. Markowski, Polszczyzna znana i nieznana i Dziedzictwo kulturowe w regionie Małopolska. Ścieżka edukacyjna, red. J. Mazur.

Zadanie 1. (0-1)

Tradycja (w rozumieniu powyższego tekstu) jest:

A. przeciwieństwem przyzwyczajeń i nawyków,

B. źródłem zwyczajów, obyczajów, obrzędów,

C. zbiorem prawnie przyjętych sposobów postępowania,

D. posługiwaniem się w życiu codziennym specjalnymi gestami, słowami, rekwizytami.