Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Matematyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test Święto Filipa
Próbny sprawdzian t III

<<< Poprzedni test

Przykładowy zestaw zadań dla klasy szóstej szkoły podstawowej


Od Polan do Polaków

Czas pracy:60 minut

Tekst 1

Niedaleko Gniezna nad jeziorem Gopło wznosił się gród Kruszwica. Mieszkał w nim okrutny Popiel, następca Lecha. Rządził krajem groźnie i surowo.
Panował wówczas obyczaj nakazujący kniaziowi zwoływać w ważniejszych sprawach radę starszych kmieci, czyli gospodarzy, właścicieli ziemi. Taka rada nazywała się wiecem. Popiel jednak nie chciał zwoływać wieców, pragnął rządzić sam. Rozgniewani o to kmiecie nie chcieli z nim chodzić na wojnę, odmawiali mu posłuszeństwa. Kniaź obawia ł się, że z tego zatargu skorzystają jego stryjowie i odbiorą mu władzę. Zaprosił więc stryjów na ucztę. Gdy goście przybyli do jego dworu, kazał im podać kielichy z zatrutym miodem winem. Martwe ciała polecił wrzucić do Gopła.
Na ucztę nie przybył Piast. Tego samego wieczoru urządził postrzyżyny swego syna Ziemowita, który kończył właśnie siedem lat. W jego chacie zjawili się wówczas tajemniczy goście, którzy na prośbę Piasta obcięli chłopcu ługie dziecięce włosy. Przepowiedzieli mu także wspaniałą przyszłość i... zniknęli.
Zbrodnia Popiela prędko została ukarana. W jeziorze wylęgły się tysiące myszy. Pewnego dnia wszystkie wyruszyły prosto na dwór zbrodniarza. Przerażony Popiel ratował się ucieczką i szukał schronienia w murowanej wieży, wznosz ącej się pośród jeziora na wyspie. Nic nie pomogło. Myszy dopadły go tam zagryzły.
Po jakimś czasie spełniła się przepowiednia tajemniczych gości. Ziemowit został wybrany księciem państwa Polan. Po nim rządy objął jego syn Leszek, a po Leszku jego syn Ziemomysł. Od imienia Piasta pochodzi nazwa pierwszej polskiej dynastii - Piastowie. Wieża nad jeziorem Gopło do dzisiaj nazywana jest Mysią Wieżą.

wg Cecylii Niewiadomskiej

1. Z tekstu 1. wynika, że Popiel to:
A. pierwszy król Polski,
B. kniaź,
C. gospodarz,
D. kmieć.

2. Popiel nie chciał zwoływać wieców, bo:
A. kmiecie odmawiali posłuszeństwa,
B. chciał rządzić sam,
C. kmiecie go o to prosili,
D. nie chciał walczyć z kmieciami.

3. Śmierć Popiela była karą za:
A. nieudolne rządzenie krajem,
B. niezwoływanie wieców,
C. popełnioną przez niego zbrodnię,
D. zatargi ze stryjami.

4. Wieżę nad jeziorem Gopło nazwano Mysią Wieżą, ponieważ:
A. była bardzo mała,
B. w niej myszy często odwiedzały Popiela,
C. tam odbyła się uczta, na której pojawi ły się myszy,
D. tam myszy zagryzły Popiela.

5. Fantastyczne jest następujące wydarzenie:
A. postrzyżyny Ziemowita,
B. zagryzienie Popiela przez myszy,
C. zatarg ze stryjami,
D. zaproszenie stryjów na ucztę.

6. Cechy tekstu 1. wskazują, że jest on:
A. fragmentem pamiętnika,
B. baśnią,
C. legendą,
D. mitem.

Tekst 2

Kujawy to kraina rozległych równinnych pól, w której w IX w. zamieszkiwa ło plemię Goplan. Głównym grodem była Kruszwica. W początkach X w. ziemie te stały się częścią państwa Polan. Po podziale państwa polskiego w 1138 r. przez księcia Bolesława Krzywoustego teren Kujaw wszedł w skład dzielnicy mazowieckiej.

7. Uporządkuj chronologicznie etapy dziejów ziemi nadgoplańskiej, nadaj ąc im numery od 1 do 3.
_______Kujawy stały się częścią dzielnicy mazowieckiej.
_______Ziemie te zamieszkiwali Goplanie.
_______Ziemie te weszły w skład państwa Polan.
8. Nazwa Polska pochodzi od nazwy plemienia:
A. Polan,
B. Goplan,
C. Wiślan,
D. Mazowszan.

9. Obejrzyj mapy i wypełnij wolne miejsca.


Nazwy polskich plemion .....................
Nazwy krain geograficzno-historycznych
..............................................................

10. Porównaj obie mapy i sformułuj wniosek dotyczący pochodzenia nazw krain geograficzno- -historycznych.
..............................................................

11. Z mapy Szlaku Piastowskiego wypisz trzy miejscowości leżące na szlaku głównym.

Mapa na podstawie książki W. Bykowskiego "Na piastowskich szlakach"

12. Klasa Va wybrała się na trzydniow ą wycieczkę Szlakiem Piastowskim. Wycieczka rozpoczęła się w środę o godz. 8, a skończyła w piątek o czwartej po południu. Ile godzin trwała wycieczka?
A. 36 godz.
B. 56 godz.
C. 48 godz.
D. 44 godz.

13. W ciągu trzech dni uczniowie przebyli trasę długości 29 km. Pierwszego dnia przebyli 15 km, a drugiego - trzy razy mniej niż pierwszego. Które wyrażenie pozwoli obliczyć długość drogi przebytej trzeciego dnia?
A. 29 - 15 + 15 . 3,
B. 29 + (15 + 15 . 3),
C. 29 - 15 + 15 : 3,
D. 29 - (15 + 15 : 3).

14. W Kruszwicy uczniowie V klasy popłynęli w dwugodzinny rejs "Rusał- ką" po Gople. Korzystając z cennika, oblicz koszt biletów dla trzydziestu dwóch uczniów i pięciu nauczycieli. Zapisz wszystkie obliczenia.
Cennik biletów Najtaniej w kraju! Osoby dorosłe................... 3,5 zł/godz. Dzieci i młodzież do 18 lat ............2 zł/godz. .............................................................. Odpowiedź:..........................................

15. Statki odpływają co 75 minut. Przed odpłynięciem każdy statek podaje jeden sygnał dŹwiękowy. W lesie nad Gopłem Marek słyszał 4 takie sygnały. Pierwszy usłyszał po pięciu minutach od wejścia do lasu, a ostatni 20 minut przed wyjściem z lasu.
Oblicz, ile czasu Marek był w lesie. Zapisz wszystkie obliczenia. .............................................................. ..............................................................
Odpowiedź:..........................................

16. Wokół Gopła rozciąga się Nadgoplański Park Tysiąclecia, który jest rezerwatem przyrody. Informacji o nim należy szukać w:
A. atlasie historycznym,
B. Słowniku wyrazów obcych,
C. przewodniku turystycznym,
D. Słowniku tradycji kultury.

17. Podaj trzy zasady właściwego zachowania się w rezerwacie przyrody.
.............................................................. .............................................................. ..............................................................

18. W Nadgoplańskim Parku Tysi ąclecia wyróżniono 7 obszarów parku. Wykres słupkowy ilustruje, jaką powierzchnię zajmują poszczególne obszary.

a) Który obszar zajmuje 45 ha?
A. Trzciny Giżewskie,
B. Kąty Kickowskie,
C. Zatoka "Biała Osoba",
D. Bąbule.
b) Obszar Potrzymiechu ma większą powierzchnię od Trzcin Giżewskich:
A. o 30 ha,
B. o 20 ha,
C. o 50 ha,
D. o 80 ha.

19. W Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia drzewa iglaste stanowią 3/4 wszystkich drzew, dęby - 9 proc., a pozostałą część zajmują brzozy, olchy, buki i inne drzewa.
a) Ile procent drzew w parku stanowi ą drzewa iglaste? .............................................................. ..............................................................
b) Ile procent drzew w parku stanowi ą brzozy, olchy, buki i inne drzewa? .............................................................. .............................................................. ..............................................................
c) Uzupełnij procentowy diagram zalesienia Nadgoplańskiego Parku Tysi ąclecia, zaznaczając w odpowiednich kratkach:

Symbole oznaczają w kolejności:
– drzewa iglaste
– dęby
– brzozy i inne drzewa
Objaśnienie: 1 kratka = 1 procent


20. Dlaczego Kruszwica i jej okolice są chętnie odwiedzane przez turystów? Podając argumenty, wykorzystaj informacje zawarte w całym zestawie "Od Polan do Polaków".
.............................................................. .............................................................. ..............................................................

21. Który z rysunków przedstawia obecne godło naszego kraju?

22. Uzupełnij zdania, wpisując poprawnie pełne nazwy.
Nasze państwo to.................................. .............................................................. (wpisz pełną nazwę)
Mieszkam w województwie................. ..............................................................
Naszym hymnem narodowym jest .............................................................. (wpisz tytuł)