Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Matematyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
O egzaminie


Kto będzie musiał przystąpić do egzaminu?
Czego będzie dotyczył egzamin gimnazjalny?
Jak będzie wyglądał sprawdzian?
Gdzie będzie przeprowadzany sprawdzian?

Zmiany w sposobie rekrutacji >>>

<<< Index

Kto będzie musiał przystąpić do egzaminu?

Do egzaminu kończącego naukę w gimnazjum będzie musiał przystąpić każdy uczeń klasy trzeciej. Uczeń, który z powodu wypadków losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, będzie mógł przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Natomiast uczeń, który nie przystąpi do egzaminu do 31 sierpnia danego roku, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do egzaminu w roku następnym.

Czego będzie dotyczył egzamin gimnazjalny?

Egzamin będzie dotyczył wiadomości i umiejętności, które powinny być przez ucznia opanowane podczas pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego (zostały one szczegółowo opisane w ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej Standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum). Standardy wymagań wyznaczają zakres oraz stopień trudności zadań, które wystąpią na egzaminie, są także normą wiedzy i umiejętności ucznia kończącego naukę w gimnazjum. Egzamin pozwoli zbadać, w jakim stopniu uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, posługując się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami.

Jak będzie wyglądał sprawdzian?

Centralna Komisja Edukacyjna ustali zestaw zadań, który będzie obowiązywał na egzaminie, natomiast osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych przygotuje arkusze egzaminacyjne. Egzamin będzie zorganizowany przez zespół, który wyznaczy dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Po egzaminie karta odpowiedzi do zadań zamkniętych zostanie sprawdzona elektronicznie, natomiast rozwiązania zadań otwartych będą oceniane przez zespół specjalnie przeszkolonych egzaminatorów. Do 10 czerwca danego roku odpowiednia okręgowa komisja egzaminacyjna ma obowiązek przesiać wyniki egzaminu bezpośrednio do gimnazjum. Informację o wynikach otrzyma również szkoła, w której uczeń zamierza kontynuować naukę. Wynik egzaminu będzie zapisany w postaci punktowej. Egzamin będzie składał się z dwóch części, z których każda będzie trwała 120 minut. Część pierwsza obejmie umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, sztuki oraz ścieżek edukacyjnych (filozoficznej, regionalnej -dziedzictwa kulturowego w regionie, czytelniczej i medialnej, europejskiej i kultury polskiej na tle tradycji śródziemnomorskiej). Część druga, matematyczno-przyrodnicza, obejmie wiedzę i umiejętności z biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki oraz wybranych ścieżek edukacyjnych. Egzamin będzie miał formę testu. Celem testu z zakresu przedmiotów humanistycznych będzie sprawdzenie umiejętności czytania i odbioru tekstów kultury (zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym) oraz umiejętności tworzenia własnego tekstu. Zestaw zadań egzaminacyjnych, zawierający zadania zamknięte i otwarte, będzie ułożony w logiczną, spójną całość, powiązaną tematem przewodnim.

Gdzie będzie przeprowadzany sprawdzian?

Egzamin będzie przeprowadzony w macierzystym gimnazjum ucznia.