Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Matematyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Test kompetencji z 15 maja 2002
Część matematyczno-przyrodnicza

Wiedząc, że każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań, rozwiąż zadania 1 - 3.

ZADANIE 1. (0-1)
Ilu uczniów brało udział w ankiecie?
A.
250
B. 320
C. 350
D. 370

ZADANIE 2. (0-1)
O ilu mniej uczniów interesuje się kolarstwem niż informatyką?
A.
70
B. 110
C. 120
D. 130

ZADANIE 3. (0-1)
Ile procent wszystkich uczniów interesuje się pływaniem?
A.
5%
B. 20%
C. 50%
D. 70%
Kolekcjonerzy znaczków

ZADANIE 4. (0-1)
Jacek i Paweł zbierają znaczki. Jacek ma o 30 znaczków więcej niż Paweł. Razem mają 350 znaczków. Ile znaczków ma Paweł?
A.
145
B. 160
C. 190
D. 205

ZADANIE 5. (0-1)
Paweł kupił australijski znaczek i 3 znaczki krajowe. Każdy znaczek krajowy kosztował tyle samo. Za wszystkie znaczki zapłacił 16 zł. Ile kosztował znaczek australijski, jeśli był pięciokrotnie droższy niż znaczek krajowy?
A.
4 zł
B. 10 zł
C. 12 zł
D. 13 zł

ZADANIE 6. (0-1)
Krokodyla przedstawionego na australijskim znaczku Pawła można opisać następująco:
A
. wąż, zmiennocieplny, drapieżca, jajorodny
B. gad, stałocieplny, wody ciepłe
C. drapieżca, gad, zmiennocieplny, jajorodny
D. stałocieplny, płaz, jajorodny, zęby jadowe

ZADANIE 7. (0-1)
Znaczek z kolekcji Jacka upamiętnia wydarzenie, które miało miejsce 8 czerwca 2000 roku. Wówczas z miejscowości Yulara w środkowej Australii wyruszyła sztafeta niosąca znicz olimpijski przed olimpiadą w Sydney. W Australii było to:
A
. pod koniec kalendarzowej wiosny
B. na początku kalendarzowego lata

C. pod koniec kalendarzowej jesieni
D. na początku kalendarzowej zimy

ZADANIE 8. (0-1)

Rozmiar: 644 bajtów Zamieszczona obok figura ma: A. dokładnie 4 osie symetrii i ma środek symetrii
B. co najmniej 4 osie symetrii i nie ma środka symetrii
C. dokładnie 2 osie symetrii i nie ma środka symetrii
D. dokładnie 2 osie symetrii i ma środek symetrii


Entuzjaści kolarstwa

ZADANIE 9. (0-1)
Marta i Jacek, wyjeżdżając na wycieczkę rowerową, spotkali się w połowie drogi od swoich miejsc zamieszkania oddalonych o 8 km. Marta jechała ze średnią szybkością 16 km/h, a Jacek 20 km/h. Marta wyjechała z domu o godzinie 1400. O której godzinie wyjechał Jacek, jeśli na miejsce spotkania dotarł o tej samej godzinie co Marta?
A.
1353
B. 1357
C. 1403
D. 1412

ZADANIE 10. (0-1)
Marta przygotowała prowiant na wycieczkę rowerową. Pakowane przez nią produkty żywnościowe zawierają ważne dla organizmu związki chemiczne. Które z nich są dla organizmu głównie źródłem energii?
A. białka
B. cukry
C. sole mineralne
D. witaminy

ZADANIE 11. (0-1)
Na wykresie poniżej przedstawiono zależność drogi - przebytej przez turystę poruszającego się na rowerze - od czasu.

turysta ten poruszał się ruchem:

A.
jednostajnym
B. przyspieszonym
C. opóźnionym
D. zmiennym

ZADANIE 12. (0-1)
Podczas jazdy na rowerze pracują mięśnie stanowiące część układu ruchu człowieka. Który z mięśni przedstawionych na poniższym rysunku jest zginaczem?


A. mięsień I
B. mięsień II
C. mięsień I i II
D. żaden z nich

ZADANIE 13. (0-1)
Na podstawie rysunku rozpoznaj drzewo obserwowane przez Jacka w trakcie przejażdżki rowerowej.

ZADANIE 14. (0-1)
Po całodniowej wycieczce rowerowej Marta odczuła ból w mięśniach spowodowany między innymi wytworzeniem się kwasu mlekowego. Związek ten można opisać wzorem:

Zamieszczona w ramce grupa funkcyjna, charakterystyczna dla kwasów organicznych, nazywa się:
A.
węglowodorową
B. wodorotlenową
C.
karboksylową
D.
estrową

Narciarze
ZADANIE 15. (0-1)
Podczas pobytu w miejscowości górskiej Adam wypożyczył narty w wypożyczalni SUPER, a Bartek w wypożyczalni EKSTRA.

Cena za wypożyczenie nart: 10 zł i dodatkowo 5 zł za każdą godzinę używania

Cena za wypożyczenie nart: 18 zł i dodatkowo 3 zł za każdą godzinę używania
Koszt wypożyczenia nart w obu firmach będzie taki sam, jeżeli chłopcy będą używać nart przez:
A.
4 godziny
B.
6 godzin
C.
8 godzin
D.
10 godzin

ZADANIE 16. (0-1)
Rysunek przedstawia ślad na śniegu, który pozostawił jadący na nartach Adam.

Długość trasy przebytej przez Adama równa jest:
A.
350 p m
B.
700 p m
C.
1400 p m
D.
2100 p m
Wykorzystując zamieszczony poniżej fragment mapy poziomicowej, rozwiąż zadania 17 i 18.
Rozmiar: 53250 bajtów

ZADANIE 17. (0-1)
Bartek korzysta z wyciągu narciarskiego. Ile wynosi różnica wysokości pomiędzy dolną a górną stacją tego wyciągu?
A.
1200 m
B. 1800 m
C.
2800 m
D. 3200 m

ZADANIE 18. (0-1)
Przekrój góry (patrz mapa poziomicowa), w której wydrążono tunel, ilustruje:

A.
rysunek I
B.
rysunek II
C.
rysunek III
D.
rysunek IV

ZADANIE 19. (0-1)
Różnica wysokości pomiędzy wjazdem do tunelu a najwyższym wzniesieniem wynosi 1800 m. Różnica temperatur wynosi średnio 0,6ĄC na każde 100 metrów różnicy wysokości. Ile wynosi temperatura powietrza przy wjeździe do tunelu, jeżeli na szczycie jest --10ĄC?
A.
około - 21OĄC
B.
około - 6OĄC
C.
około 1OĄC
D. około 6OĄC

ZADANIE 20. (0-1)
Maciek wjechał na szczyt góry kolejką linową w czasie 10 minut. Z jaką średnią szybkością poruszała się ta kolejka? Wykorzystaj informacje zamieszczone na tablicy zawieszonej przed wejściem do kas.
Tablica informacyjna
Długość trasy kolejki 1200 metrów
Cena biletu w górę 10 zł
ZADANIE 29. (0-3)
Marcin przebywa autobusem drogi do jeziora, a pozostałą część piechotą. Oblicz odległość między domem Marcina a jeziorem, jeżeli trasa, którą przebywa pieszo, jest o 8 km krótsza niż trasa, którą przebywa autobusem. Zapisz obliczenia.

ZADANIE 30. (0-3)
Przerywaną linią zaznacz na mapie w południowo-zachodniej części jeziora bezpieczne kąpielisko dla dorosłych - o głębokości do 1,5 m.

Jaka jest największa głębokość tego jeziora?

ZADANIE 31. (0-2)
Na łódkę poruszającą się ruchem jednostajnym po jeziorze działają cztery siły: siła ciężaru łódki
(Q), siła wyporu (Fw), siła ciągu silnika (F), siła oporu ruchu (Fop)

Na powyższym schemacie narysuj wektory wymienionych sił i podpisz je zgodnie z oznaczeniami podanymi w nawiasach.
Majsterkowicze

ZADANIE 32. (0-2)
Przed przystąpieniem do budowy latawca Janek rysuje jego model. Model ten przedstawiono na rysunku w skali 1: 10. Oblicz pole powierzchni latawca zbudowanego przez Janka, wiedząc, że długości odcinków AC i BD równe są odpowiednio 4 cm i 2 cm, oraz AC _ BD i S - środek BD. Zapisz obliczenia.


ZADANIE 33. (0-3)
Na zabawę karnawałową Beata wykonała kartonowe czapeczki w kształcie brył narysowanych poniżej:Ile papieru zużyła na każdą z czapeczek? Na którą czapeczkę zużyła więcej papieru? Zapisz obliczenia.

ZADANIE 34. (0-1)
Zbyszek postanowił zbudować samodzielnie oświetlenie choinkowe zasilane napięciem 220 woltów. W tym celu kupił w sklepie elektrycznym żaróweczki dostosowane do napięcia 11 woltów każda. Oblicz, ile żaróweczek Zbyszek powinien połączyć szeregowo, aby żaróweczki działały w takich warunkach, do jakich są dostosowane.
Uczestnicy kół zainteresowań

ZADANIE 35. (0-3)

Na zajęciach kółka chemicznego uczniowie przeprowadzali reakcję zobojętniania. Do roztworu wodorotlenku sodu (MNaOH = 40u) dodali fenoloftaleinę, a następnie wkraplali rozcieńczony roztwór kwasu mrówkowego (MHCOOH = 46u). Punkt zobojętnienia uzyskali w momencie odbarwienia wskaźnika. Zapisz równanie przeprowadzonej reakcji i oblicz, ile gramów kwasu potrzeba do zobojętnienia roztworu zawierającego 10 gramów NaOH.

ZADANIE 36. (0-2)
Na zajęciach koła biologicznego uczniowie prowadzili obserwacje mikroskopowe tkanek zwierzęcych. Robert następująco opisał obserwowaną tkankę:
"Komórki tej tkanki ściśle przylegają do siebie, łączy je niewielka ilość substancji międzykomórkowej. Mogą tworzyć jedną lub kilka warstw".
Opis Roberta dotyczy tkanki ..............................................
Główną funkcją tej tkanki jest ...........................................
Odpowiedzi >>>