Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Matematyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Offspring on line
Odpowiedzi-testy kompetencji

Inne klucze odpowiedzi
Odpowiedzi do pozostałych testów >>>
Odpowiedzi z języka angielskiego >>>

Matematyczno-przyrodnicze
Próbny
Egzamin
Humanistyczne

<<< IndexMatem.-przyr.
Zestaw III
Zestaw V
ZadanieOdpowiedź
1D
2A
3D
4C
5C
6B
7B
8B
9C
10C
11B
12B
13B
14D
15C
16C
17B
18C
19C
20C
21D
22B
23D
24A
25D
261 pkt za wybranie i uzasadnienie jednego przystosowania, np.:- zmienia się grubość futra, co zabezpiecza przed mrozem, - latem jedzą tylko rośliny o dużej zawartości substancji odżywczych, dzięki którym przyrasta tkanka tłuszczowa na okres zimy,- zimą gromadzą się w duże stada, ponieważ, przebywając blisko siebie, tracą mniej ciepła,- zimę spędzają w lesie, który chroni przed wiatrem i zamieciami.
271 pkt za narysowanie kilku (co najmniej 2) mało licznych grup reniferów, np.:
281 pkt za wyjaśnienie jednej cechy klimatu: - Klimat jest ciepły, ponieważ wyspa ta leży w międzyzwrotnikowej strefie oświetlenia Ziemi, do której dociera w ciągu roku najwięcej energii cieplnej Słońca.- O klimacie wilgotnym decyduje położenie na oceanie i w sąsiedztwie ciepłego prądu morskiego.
291 pkt za podanie jednego rozwiązania, np.:- Należy sadzić więcej drzew, niż wycinać.- Należy wycinać drzewka np. krzywe, chore.- Należy zakładać szkółki leśne, by z nich pozyskiwać drzewka.- Wycinać drzewa w celu regulacji ich zagęszczenia.
3031 bombek.
31x - ilość metrów złotego łańcucha y - ilość metrów srebrnego łańcucha Można zakupić najwyżej 3 metry złotego łańcucha
32Wzór: C17H35COOH
33 Zmierzyła rzeczywistą średnicę konfetti.- Zmierzyła średnicę konfetti widzianego przez lupę.Aby obliczyć powiększenie lupy, należy podzielić średnicę konfetti widzianego przez lupę przez rzeczywistą średnicę konfetti.
34W roku 2001 sprzedano 90 sztucznych choinek.b. 1 pkt za podanie odpowiedzi: Nie c. 1 pkt za wyznaczenie przewidywanej ilości sprzedanych choinek dwumetrowych: 90 % . 50 = 45 1 pkt za wyznaczenie przewidywanej ilości sprzedanych choinek trzymetrowych: 110 % . 30 = 33 1 pkt za wyznaczenie ilości sprzedanych wszystkich choinek: 45 + 33 + 10 = 88
ZadanieOdpowiedź
1B
2C
3D
4C
5C
6A
7D
8A
9A
10D
11D
12A
13B
14B
15C
16D
17A
18D
19A
20D
21B
22D
23C
24B
25B
26.Niedobór wapnia - właściwe odżywanie Papierosy - niepalenie papierosów Brak higieny jamy ustnej (infekcja bakteryjna) - poprawna higiena jamy ustnej
27.Przykład odpowiedzi: Mleko, sery, kefir, jogurt, fasola, brokuły
28.Masy powietrza polarnomorskiego napływają z północnego zachodu lub z zachodu. Ponieważ jest to wilgotne powietrze znad Atlantyku, zapowiada pogodę pochmurną i deszczową.
29.Największa gęstość zaludnienia w Brazylii występuje na wybrzeżu Atlantyku i w południowo-wschodniej części Wyżyny Brazylijskiej. Przyczynami takiego rozmieszczenia ludności w Brazylii są: warunki klimatyczne, dostępność terenów nadających się pod uprawę, występowanie na wschodnich stokach Wyżyny Brazylijskiej rzek będących zasobnym źródłem energii, występowanie surowców mineralnych, dostępność komunikacyjna wybrzeży dająca możliwość wymiany towarowej i budowy portów, rozwój największych miast w pasie wybrzeża, niekorzystne warunki dla zasiedlania człowieka we wnętrzu kraju - interiorze.
30.W=U×I×t 5 min =300s W=220×0,1×300 W=6600 działania na jednostkach: [W]=[V×A×s]=[J] W=6600J=6,6 kJ odp.: 6600 J lub 6,6kJ
31.- temperatura wody gorącej, cw - ciepło właściwe wody, masa 1 litra wody jest równa 1 kilogram, tp- przyrost temperatury wody zimnej, to - przyrost temperatury wody gorącej, Qp - ciepło pobrane, Qo - ciepło oddane, Qp=cw× tp×mp, Qo=cw× to×mo, Q0=Qp, 40×(x-30)=60×(30-12), 40x-1200=1800-720, 40x-1200=1080, 40x=2280, x=57 57o C - temperatura wody gorącej Dopuszczalne inne rozwiązania 32. 2 x - rozpuszczalność glukozy w wodzie o temperaturze 20oC x=108 Rozpuszczalność glukozy w wodzie o temperaturze 20oC jest równa 108 g.
33.- wiek Janka obecnie, x+2 - wiek Kasi obecnie, x+6 - wiek Janka za 6 lat, x+8 - wiek Kasi za 6 lat, równanie: x + 6 + x + 8 =40, 2x = 40 - 14, 2x = 26, x = 13 - wiek Janka obecnie, 13 + 2 = 15 wiek Kasi obecnie, Kasia ma obecnie 15 lat.
34.- liczba biletów droższych y - liczba biletów tańszych k - kwota pieniędzy zarobiona przed potrąceniem k-20%k=552, 0,8 k=552, k=552:0,8, k=690 rozwiązanie z użyciem układu równań: Sprzedano 41 biletów droższych i 40 biletów tańszych
Próbny
Humanistyczny
Matematyczno-przyrodniczy
PytanieOdpowiedź
1D
2A
3A
4B
5C
6B
7A
8C
9B
10A
11D
12C
13B
14A
15D
16A
17C
18B
19C
20C
21np. był uparty w dążeniu do celu albo druga propozycja - mimo że dokonał rzeczy wielkiej, pozostał skromny
22Teliga, odnosząc zwycięstwo, straszliwie cierpiał
23tekst I: (...) uparcie dążyli do zrealizowania swoich marzeń; tekst II: (...) był zdolny chłopięce marzenia o wielkiej przygodzie z żelazną konsekwencją realizować
24A. IV w. p.n.e.; B. VII w. p.n.e.;C. XX w.; D. X w. n.e.
25.A. Teliga, B. Kolumb, C. Eriksson
I.np. Podczas rejsu zacząłem odczuwać dotkliwy ból. Jednak przezwyciężyłem go i dopłynąłem do celu.
II.Powinny znaleźć się takie informacje: - gdzie i kiedy odbędzie się wykład, kto go wygłosi; - chwyt reklamowy zachęcający do przybycia (np. wykładowcą będzie wybitny żeglarz; przy okazji odbędzie się pokaz slajdów bądź filmu podróżniczego).
III.Praca powinn a zawierać: - wyrazisty podział na wstęp, rozwinięcie, zakończenie; - we wstępie krótkie przedstawienie postaci i postawienie tezy, np. do tej osoby pasują słowa Teligi; - w rozwinięciu co najmniej trzy argumenty potwierdzające tezę.
PS Z zadaniem 20. miałem problem. Wskazana mapka nie nasunęła mi żadnych przenośnych skojarzeń. Nie wskazuje ani na samotność żeglarza, ani na polski charakter jego wyprawy, ani na walkę z morskim żywiołem. Jedynym tropem są tu daty przy portach, do których Teliga zawijał. Skojarzyłem to z pamiętnikiem. Więc może, mocno naciągając, wskazałbym tu na punkt C - wszak w annałach umieszcza się daty.
PytanieOdpowiedź
1C
2B
3C
4A
5D
6A
7C
8B
9A
10B
11A
12C
13C
14A
15D
16D
17D
18B
19B
20D
21A
22B
23D
24D
25A
I.H2CO3
II.a: W

b) np. punkt Z na mapie c) punkt K na mapie d) Śródziemne
III.dwóch dni
IV.(30 + 40 + 25 + 35) : 4 = 32,5
V.15 * 200 = 3000 ml = 3 litry
VI.2/3*100%=67
VII.200 : 100 + 5 = 7 zł
VIIIcałej zabawy: 200 + 5n; koszt uczestnictwa jednego ucznia: (200/n)+5
IXn - liczba uczniów
Rozmiar: 1962 bajtówOdp.: 50 uczniów
X.k - długość jednego krawężnika 202 + 152 = k2 400 + 225 = k2 k2 = 625 k = 25 Odp.: 2 * 25 m = 50 m
XI.20 cm = 0,2 m - warstwa wysypanej ziemi 5 m - podstawa grządki (równoległoboku) 20 m - wysokość równoległoboku Odp.: 0,2 m * 5 m * 20 m = 20 m3
XII.Odp.: Koszt zakupu ziemi byłby taki sam. Koszt zakupu krawężników byłby mniejszy. 5 200 +n
Humanistyczny
Zestaw IV
PytanieOdpowiedź
1.C
2.B
3.D
4.B
5.A
6.B
7.D
8.B
9.B
10.A
11.B
12.C
13.D
14.A
15.A
16.B
17.C
18.A
19.D
20.B
21.Za poprawne wypisanie zdania: Choćby dobro wydawało się wciąż za słabe, jest w niewidoczny sposób potężne.
22. np. Święta wiążą się z długotrwałymi przygotowaniami, a szybko mijają.
23.Za poprawne wyjaśnienie znaczenia słowa wigilia na podstawie kontekstu A. dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia; B. dzień poprzedzający jakieś wydarzenie; C. czuwanie lub straż;
24.Za poprawne sformułowanie wyjaśnienia informującego, że Kazimierz Wielki pochodził z dynastii Piastów, której przodkowie wywodzili się z chłopów. !!! Nie przyznaje się punktu za informację, że Kazimierz Wielki był "wnukiem Piasta"
25.Za poprawne sformułowanie pouczenia, np. Pamiętaj o zachowaniu umiaru w stroju, makijażu, zachowaniu.
26.Podanie informacji o adresacie i nadawcy zaproszenia oraz o czasie i miejscu kolacji; - zastosowanie wyrazów perswazyjnych (np. będzie nam miło gościć panią /pana u nas, serdecznie zapraszam w imieniu itp.)
27.1 Realizacja tematu - przedstawienie prośby i jej uzasadnienie - dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (np. poprzez użycie zwrotów grzecznościowych) Kompozycja - zachowanie spójności wypowiedzi Język i styl - przestrzeganie poprawności językowej i stylistycznej (uczeń poprawnie - pod względem znaczeniowym - stosuje słownictwo, poprawnie odmienia wyrazy oraz łączy wyrazy w zdania i zdania pojedyncze w zdania złożone: nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur składniowych; trafnie dobiera środki językowe: nie pojawiają się wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyrażeń typu praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy) (dopuszczalny 1 błąd) Ortografia - przestrzeganie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej i interpunkcja (dopuszczalny 1 błąd)
28.Napisanie rozprawki:1 Temat 1. Cały tekst jest zgodny z tematem. 2. Rozwinięcie obejmuje: a) podanie przykładów potwierdzających własną opinię, b) komentowanie przykładów, c) podsumowanie rozważań, wnioskowanie. 3. W pracy znajdują się nawiązania do tradycji (np. religijnej bądź historycznej). 4. Praca jest poprawna pod względem merytorycznym. Kompozycja 5. Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem a właściwych proporcji. 6. Tekst jest spójny (istnieją stylistyczne nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy). 7. Tekst jest logicznie uporządkowany (nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia). Język i styl 8. Uczeń poprawnie (pod względem znaczeniowym)
Egzamin 14-15 V
Humanistyczny
Mat-przyr
(proponowane)
1D
2B
3A
4D
5B
6C
7A
8C
9A
10B
11D
12C
13B
14C
15C
16A
17D
18D
19B
20B
21np.: monumentalność, wielkość, statyczność postaci lub Postacie nieruchome. lub Postacie są jakby wykute, wyrzeźbione. lub Postacie wyglądają z kamienia.
22np.: Najczęściej nie pamięta się nazwisk archeologów, tylko to, co odkryli.
23Fotografia A - np.: Piramida to miejsce spoczynku zmarłych władców (faraonów). Funkcja grobowca. Fotografia B - np.: Łuki triumfalne budowano na cześć zwycięskich wodzów, pod nimi odbywały się przemarsze zwycięskich armii (miejsce defilad). Funkcja symboliczna lub reprezentacyjna. Fotografia C - np.: Kolumna służyła celom ozdobnym, podtrzymywała budowlę, służyła jako cokół dla posągów (była pomnikiem). lub funkcja architektoniczna.
24np.: "Przydatki próżne" lub "po człowieka Przydatki próżne" lub "Nie po to przyszli. Ale po człowieka Przydatki próżne" lub "Nie po to przyszli. Ale po człowieka Przydatki próżne, którymi obrasta Odmienność nasza na łąkach cmentarzy, Czy dziełem będzie, czy skargi świadectwem." lub "Nie po to przyszli. Ale po człowieka Przydatki próżne" lub "Nie po to przyszli. Ale po człowieka Przydatki próżne, którymi obrasta Odmienność nasza na łąkach cmentarzy, Czy dziełem będzie, czy skargi świadectwem."
25- "obracając wiatrakami łopat", lub - "Z popiołów kręcąc konopiaste bicze"
26np.: Pozwalają poznać życie ludzi w przeszłości.
27np.: archeologia - nauka hist. badająca przeszłość dawnych społeczeństw, gł. na podstawie wykopalisk
28Realizacja tematu informacja: wskazanie czasu, przedstawienie eksponatów lub scharakteryzowanie ekspozycji wrażenia: dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej(np.: zastosowanie wyrazów nacechowanychemocjonalnie, wartościujących) Język poprawność językowa - słownictwo, odmiana wyrazów budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same struktury zdaniowe, nie pojawiają się: kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów); dopuszczalny 1 błąd Zapis ortografia i interpunkcja (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny)
29Tekst we fragmentach jest zgodny z tematem.Rozwinięcie obejmuje:a) przywołanie przykładu z arkusza,b) posłużenie się tym przykładem do uzasadnienia tezy, c) podanie dwóch własnych przykładów, d) posłużenie się co najmniej jednym z nich do uzasadnienia tezy, e) podsumowanie rozważań. Praca jest poprawna pod względem rzeczowym. 2KOMPOZYCJA (0 - 3 pkt)*
Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji. Tekst jest spójny (istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy). Tekst jest logicznie uporządkowany (nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia). 3 JĘZYK I STYL (0 - 4 pkt)*
Poprawne (pod względem znaczeniowym) słownictwo, również w związkach frazeologicznych. Poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania i zdań pojedynczych w zdania złożone (nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur zdaniowych). Trafnie dobrane środki językowe (nie pojawiają się: wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów obcych i nieuzasadnionych wyrażeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy). Styl jest funkcjonalny (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi). 4 ZAPIS (0 - 3 pkt)*Ortografia jest poprawna.
Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy).
* Punktów z tych kategorii nie przyznaje się, jeśli praca nie jest zgodna z tematem i zajmuje mniej niż połowę wyznaczonego miejsca.
1C
2A
3B
4B
5B
6C
7C
8D
9C
10B
11A
12B
13D
14C
15A
16B
17B
18C
19C
20A
21D
22A
23B
24B
25D
262dm
27wraz ze wzrostem temp. maleje rozpuszczalność O niezbędnego do oddychania
28skrzela, wymiana gazowa
2916
303 m i więcej lecz nie mniej niż 3,5
31łódka porusza się ruchem jednostajnym -I zasada dynamiki. Siły działające na nią powinny się równoważyć. F i F0 muszą mieć więc tę samą długość i kierunek a zwroty przeciwne podobnie jak wektory FW i Q.
32400
33900
3420
3511,5
36to tk. nabłonkowa, mająca głównie funkcje ochronne. Nabłonek wyścieła też narządy wewnętrzne (wydzielniczy) i bierze udział w tworzeniu narządów zmysłów.