Rozmiar: 5815 bajtów

Humanistyczne
Matemetyczno-przyrodnicze
Język angielski
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Rozmiar: 516 bajtów
Humanistyczne
Fizyka
Matematyka
Chemia
Biologia
Geografia
Wybór testów
Wyszukiwarka testów
Odpowiedzi
Przyślij swój test
Offspring on line

Nowa szkoła
Poniżej poprzeczka ustawiona przez niektóre szkoły w 2002 roku. Warto znać te dane zanim zdecydujemy się na jakąś szkołę znając własne słabe strony.

Jeśli chcesz podesłać info o swojej szkole po prostu podeśli maila do mnie a twoja informacja znajdzie się na witrynie. Więcej szczegółów >>>


ZSE w Hrubieszowie
L.O. im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
XVII LO w Poznaniu

<<< IndexZSE Hrubieszów

Adres szkoły - www.zse.hrubieszow.ids.pl
Egzamin gimnazjalny - max 100 pkt.
Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum - max 100 pkt

Przyjęcia poza kwalifikacją: Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z: jęz. pol., mat, jęz. obcych, biol., fiz, chem, geogr., hist.

Wykaz przedmiotów punktowanych w poszczególnych klasach:

KlasaI grupa przedmiotówII grupa przedmiotów
Mat-infMat, infj. pol, j. obcy, fiz
Hum.j. pol. hist.j. obcy, mat, wos
Biol.Biol, chem.j. pol., j. obcy, mat.
Językowaj. pol., j. obcyMat, geogr., hist
Ogólnaj. pol., matj. obcy, geogr, hist

I grupa II grupa
OcenaKlasa: mat.-inf, hum, biol, język. Klasa: ogólnaOcenaKlasa: mat.-inf, hum, biol, językKlasa: ogólna
PunktyPunkty
Celujący3520Celujący1020
Bdb3017Bdb817
Db2513Db613
Dst106Dst26
Dop52Dop12
Nadesłał: Greg

L.O. im. ks. St. Staszica - Hrubieszów

Egzamin gimnazjalny - max 100 pkt.
Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum - max 100 pkt

Suma punktów - max 200 pkt
Minimaly pułap - 100 pkt

Oceny z zachowania: - wzor.-5pkt, db-4pkt.
Oceny ze świadectwa:
   -cel-10pkt
   -bdb-9pkt
   -db-8pkt
   -dst-7pkt
Udział w konkursach:
   -stopień okręgowy-10pkt
   -stopień wojewódzki-15pkt

Przyjęcia poza kwalifikacją: Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z: jęz. pol., mat, jęz. obcy nowożytny, biol., fiz, chem, geogr., hist.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
  -kandydaci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi publ. poradni psych-pedag.
  -sieroty i wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych,
  -dzieci nauczycieli
  -kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny tyb nauki (czyżby byli mniej zdolni od poprzedniej grupy????).


Wykaz przedmiotów punktowanych w poszczególnych klasach:
(klasa ogólna+2przedmioty spośród puli:biol,hist,chem,fiz,geo)
Ocenamat-fiz mat-inf biol-chem hum ogól
j.pol. mat. fiz. chem j.pol. mat. inf.fizj.pol.biol.chem.mat.j.polhistmatj.obj.polmat.
Cel.152020151520201515202015202015152020
Bdb13,5181813,513,5181813,513,5181813,5181813,513,51818
Db121616121216161212161612161612121616
Dst10,5141410,510,5141410,510,5141410,5141410,510,51414
Nadesłała: Marzena Helman


XVII LO w Poznaniu

Adres szkoły - http://www.ids.poznan.pl/lo17
Egzamin gimnazjalny - max 100 pkt.
Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum - max 100 pkt

Suma punktów - max 200 pkt
Minimaly pułap - 110 pkt

Oceny z zachowania:
   -wzor-6 pkt
   -db-4 pkt
   -popr-2 pkt
   -nieodp-0 pkt

Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) Udział w finale konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu: 8 pkt.
b) Tytuł laureata konkursu innego niż wymienione w punkcie a): 6 pkt.
c) Wyróżnienie lub udział w finale konkursu innego niż wymienione w punkcie a) : 5 pkt.
d) Reprezentant szkoły w rozgrywkach sportowych: 3 pkt.
Punktuje się maksymalnie dwa osiągnięcia.
Łącznie do uzyskania maksymalnie:
   przedmioty gr. 1.: 3 * 12 = 36 pkt,
   przedmioty gr. 2.: 7 * 6 = 42 pkt,
   zachowanie: 6 pkt,
   osiągnięcia : 2 * 8 = 16 pkt,
   Wyniki testu kompetencji-cz. humanistyczna: 50 * 0,75 (klasy gr. II, III, VII; I-1; pozostałe 1,25)= odpowiednio: 37,5; 50; 62,5 pkt
   Wyniki testu kompetencji-cz. matematyczno-przyrodnicza: 50 * 1,25 (klasy gr II, III, VII; I-1; pozostałe 0,75)= odpowiednio: 62,5; 50; 37,5 pkt.
Ocena Punktacja za stopnie na świadectwie w klasach z przedmiotami wiodącymi:
I j. pol,his,wos,filoz;pol,his,wos
1. grupa 2. grupa
j.polski historia wos. j. obcy matematyka biologia geografia fizyka chemiainny
Cel.1212126 6 66666
Bdb1010105 5 55555
Db8884 4 44444
Dst 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3
Dop4442 2 22222

Ocena Punktacja za stopnie na świadectwie w klasach z przedmiotami wiodącymi:
II Matematyka, informatyka
1. grupa 2. grupa
j.polski historia wos. j. obcy matematyka biologia geografia fizyka chemiainny
Cel.1212126 6 66666
Bdb1010105 5 55555
Db8884 4 44444
Dst 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3
Dop4442 2 22222

Ocena Punktacja za stopnie na świadectwie w klasach z przedmiotami wiodącymi:
III Biologia, chemia
1. grupa 2. grupa
j.polski biologia chemia j. obcy historia wos matamatyka fizyka geografiainny
Cel.1212126 6 66666
Bdb1010105 5 55555
Db8884 4 44444
Dst 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3
Dop4442 2 22222

Ocena Punktacja za stopnie na świadectwie w klasach z przedmiotami wiodącymi:
IV J. polski, j. niemiecki, j. francuski
1. grupa 2. grupa
j.polski niemiecki matematyka historia wos biologia geografia fizyka chemiainny
Cel.1212126 6 66666
Bdb1010105 5 55555
Db8884 4 44444
Dst 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3
Dop4442 2 22222

Ocena Punktacja za stopnie na świadectwie w klasach z przedmiotami wiodącymi:
V J. angielski, biologia
1. grupa 2. grupa
j.polski j. angielski biologia historia wos mat geografia fizyka chemiainny
Cel.1212126 6 66666
Bdb1010105 5 55555
Db8884 4 44444
Dst 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3
Dop4442 2 22222

Ocena Punktacja za stopnie na świadectwie w klasach z przedmiotami wiodącymi:
VI J. hiszpański, geografia
1. grupa 2. grupa
j.polski matematyka geografia j. obcy historia wos biologia fizyka chemiainny
Cel.1212126 6 66666
Bdb1010105 5 55555
Db8884 4 44444
Dst 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3
Dop4442 2 22222

Ocena Punktacja za stopnie na świadectwie w klasach z przedmiotami wiodącymi:
VII J. angielski, biologia
1. grupa 2. grupa
j.polski matematyka geografia j. obcy historia wos biol fizyka chemiainny
Cel.1212126 6 66666
Bdb1010105 5 55555
Db8884 4 44444
Dst 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3
Dop4442 2 22222

Nadesłała: Kasia